Wujiang Yingchuang Chemical Co., Ltd.

Wujiang Yingchuang Chemical Co., Ltd.
Type: Manufacturer
Country:  China (Mainland)
City:
Address: 215 Ying Tian Da Street, JianYe, Nanjing, Jiangsu 210017,
Tel: 86-(25)-8645 8768
Fax: 86-(25)-8645 5019
 
Product
3-Indolebutyric acid--Organic Fertilizer cas:133-32-4
3-Indolebutyric acid--Organic Fertilizer
Thianaphthene--Aroma compounds cas:95-15-8
Thianaphthene--Aroma compounds
2-Furaldehyde--Alkali cas:98-01-1
2-Furaldehyde--Alkali
Pyridine--Rodenticide cas:110-86-1
Pyridine--Rodenticide
Methyl p-tolyl sulfone--Paper Chemicals cas:3185-99-7
Methyl p-tolyl sulfone--Paper Chemicals
2-Amino-2,3-dimethylbutyramide--Insecticide cas:40963-14-2
2-Amino-2,3-dimethylbutyramide--Insecticide
Clomifene citrate--Hormones and synthetic substitutes cas:50-41-9
Clomifene citrate--Hormones and synthetic substitutes
Anthraquinone--Aldehyde & Ketone & Chinone cas:84-65-1
Anthraquinone--Aldehyde & Ketone & Chinone
3-Acetamidobenzeneboronic acid--Benzene & Derivatives cas:78887-39-5
3-Acetamidobenzeneboronic acid--Benzene & Derivatives
Cyclopentene--Hydrocarbon & Derivatives cas:142-29-0
Cyclopentene--Hydrocarbon & Derivatives
   
Company: Wujiang Yingchuang Chemical Co., Ltd.
Name: Mr. Tong
Telephone: 86-(25)-8645 8768
Fax: 86-(25)-8645 5019
Address: 215 Ying Tian Da Street, JianYe, Nanjing, Jiangsu 210017,
country: China (Mainland)
City: